[១០-១០-២០២០]
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញបន្ថែមលើភ្នាក់ងារពិគ្រោះយោបល់ឥណទាន។
ការផ្តល់នូវជំនាញបន្ថែមនេះ ក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ គឺជួយពង្រីកសមត្ថភាពលើជំនាញផ្សេងៗដែលអាចជួយពន្លឿនដល់សកម្មភាពការងាររបស់បុគ្គលិកឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិតឆ្នើមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយ។