ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលដូចជាអ្នកលក់រាយនៅតាមផ្សារ និងទីប្រជុំជន ឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន មន្ត្រីរាជការសាធារណៈ កម្មករកាត់ដេរ កម្មករសំណង់ អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ដែលមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ និងត្រូវការសាច់ប្រាក់ដើម្បីទិញម៉ូតូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។