ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងខេត្តចំនួនបី។ ប៊ែមប៊ូ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដោយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី0៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

បច្ចុប្បន្ន ប៊ែមប៊ូ ផ្តល់ជូនសេវាកម្មបឋមរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យ ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងផ្តោតលើផលិតភាពរបស់អតិថិជន ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេដោយសារតែ លក្ខណៈហានិភ័យនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យមទាំងនោះ។

យើងសម្រេចគោលដៅនេះបានដោយការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេង នៃការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជនតាមរយៈ វិន័យនៃភាពស៊ីចង្វាក់ និងចេតនាដើម្បីសម្រេចបានទាំងគោលដៅរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង។ ផលិតផលដែលយើងផ្តល់ជូននឹងជួយឱ្យអតិថិជនអាចបំពេញនូវតម្រូវការរបស់ពួកគេ និងជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ មានការរីកចម្រើន និងមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ នៃស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។