គ្រប់អតិថិជនរបស់ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ទាំងអស់ ទាំងអតិថិជនចាស់ អតិថិជនថ្មីអាចបង់ប្រាក់កម្ចី ឬសេវាបង់រំលស់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី និងវីង ទូទាំងប្រទេស ឫតាម APP បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈលេខកូដទូទាត់ខាងក្រោម៖

-ទ្រូម៉ាន់នី៖ លេខកូដសម្រាប់ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារ | 2626

-វីង៖ លេខកូដសម្រាប់ប្រាក់រៀល | 5565, លេខកូដសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ | 5564