[២១-១១-២០២០]

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញបន្ថែមលើភ្នាក់ងារពិគ្រោះយោបល់ឥណទាន។

ការបណ្តុះបណ្តាល ជាថ្នាលនៃចំណេះដឹង  និងជំនាញដ៏ប្រសេីរ  សម្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដេីម្បីជំរុញឲ្យមានសន្ទុះនៃការងារ  សម្រាប់ជីវិត  ខ្លួនឯង  និងក្រុមហ៊ុន  ប្រកបដោយចិរភាព។