ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ដល់បុគ្គលដែលត្រូវការប្រាក់ដើម្បីទិញរបស់របរអេឡិចត្រូនិកនៅហាង ១២១ ដូចជា ម៉ូតូ, ទូទឹកកក, ម៉ាស៊ីនបោកគក់, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, កង្ហារ, ទូរទស្សន៍ …


លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
o    ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារឬរៀល
o    ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារដល់ ៥,០០០.០០ ដុល្លារអាមេរិក (មិនលើសពីតម្លៃទំនិញដែលត្រូវទិញនិងមិនលើសពីសមត្ថភាពសងរបស់អតិថិជន)
o    អត្រាការប្រាក់ ៖ ១,៥០% ក្នុងមួយខែ
o    រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ១២ ខែ
o    ប្រភេទសំណង៖ ការសងប្រចាំខែ (ប្រចាំឆ្នាំ)វត្ថុបញ្ចាំ៖ ទំនិញដែលត្រូវទិញឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត


លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
o    លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
o    នីតិបុគ្គលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ
o    មានមុខជំនួញឬការងារជាក់លាក់។
o    មិនតម្រូវឱ្យមានអ្នកខ្ចីឬអ្នកធានាទេ។
o    មានអាស័យដ្ឋានឬមានទីលំនៅប្រហែល ៣០ គីឡូម៉ែត្រពីហាង ១២១ ។
o    មានចរិតល្អនិងឆន្ទៈសងប្រាក់កម្ចី។
o    មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយ។
o    មានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេល។