ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2023 ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន បានបង្កើនដើមទុនពី 2,500,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ទៅ 4,០០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃក្នុងមួយភាគហ៊ុនស្មើនឹង 100ដុល្លារអាមេរិក) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលជាសាច់ប្រាក់។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ មានការផ្លាស់ប្តូរភាគទុនិក និងរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុនដូចខាងក្រោម៖