[ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២] វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ ការជ្រើសរើស រៀបចំ និងថែរក្សារបុគ្គលិក ដែលមានការចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់លោកគ្រូតា ចាន់ សេរី ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ មេរៀនល្អៗពិតជាក់ស្ដែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើង។