សកម្មភាពខ្លះៗ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល TOT ( Training of Trainer) និង បណ្តុះភាពជាសហក្រិន​ភាព​ ជូនដល់​ថ្នាក់គ្រប់គ្រង​ នៃក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ​ របស់ ក្រុមហ៊ុន​ លក្ស្មី​ ប្រាយម៍​ អ៊ិនវេសមេន​ (LAKSMI Prime Investment Co.,Ltd) ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេ​ របស់​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ។