[ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២] វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ តួនាទី ភារកិច្ច ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលមានការចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់លោកគ្រូតា ចាន់ សេរី ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ មេរៀនល្អៗពិតជាក់ស្ដែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើង។