ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យបុគ្គលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ និងត្រូវការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន។ ផលិតផលនេះផ្តល់ជូនជាចម្បងដល់អ្នកលក់រាយនៅតាមទីប្រជុំជន និងទីប្រជុំជនឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកម្មករកាត់ដេរ / សំណង់ អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ី ម៉ូតូ និងមានទ្រព្យជាអចលនវត្ថុសម្រាប់បញ្ចាំដូចជាផ្ទះ ដីធ្លីឬហាងដែលមានកិច្ចសន្យាសហសញ្ញា។


ការរចនាផលិតផល
o    ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារឬរៀល
o    ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ៣០,០០០.០០ ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែមិនលើសពី ៨០ ភាគរយនៃតម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យបញ្ចាំនិងមិនលើសពីសមត្ថភាពសងអតិថិជន។
o    រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ៦០ ខែ
o    អត្រាការប្រាក់ ៖ ១,២៥% - ១,៥០% ក្នុងមួយខែ
o    ប្រភេទសំណង៖ សំណងប្រចាំខែ
o    វត្ថុបញ្ចាំ៖ ត្រូវមានប្លង់ផ្ទះ / ដី / ហាងសម្រាប់បញ្ចាំជាមួយកិច្ចសន្យាសហសញ្ញា។


លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
o    បុគ្គលស្របច្បាប់មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ
o    មានមុខជំនួញឬការងារជាក់លាក់។
o    មានអាស័យដ្ឋានជាក់លាក់ឬនិវាសនជន។
o    មានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេល។
o    មានចរិតល្អ និងឆន្ទៈសងប្រាក់កម្ចី។
o    មានទ្រព្យបញ្ចាំដូចជាដីផ្ទះហាង ...
o    មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយ។
o    មានអ្នកខ្ចីឬអ្នកធានា។