អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ ឆ្នាំ ២០២០

ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម