អត្ថប្រយោជន៍​បន្ថែមពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ផ្តល់ជូនដល់និយោជិតគឺ៖

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍ចរចារតាមបទពិសោធន៍
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខតំណែង
 • ប្រាក់កម្រៃបន្ថែមលើការបញ្ចេញឥណទាន
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ១០០% នៃប្រាក់ខែគោល 
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ១០០% នៃប្រាក់ខែគោល 
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតំបន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅ
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារពីរដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានការងារ១០០ដុល្លារ
 • ប្រាក់ខែទី១៣
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមរណភាព
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការសិក្សាបន្ថែម
 • ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារពី ប.ស.ស
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពី ប.ស.ស
 • ប្រាក់សោធន ពី ប.ស.ស
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់លំហែមាតុភាព ១០០%
 • ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
 • កាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ
 • ឥណទានសម្រាប់បុគ្គលិក
 • ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអាជីពការងារពិតប្រាកដ 
 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនបន្ថែមទៀត។