អបអរសាទរ! អតិថិជនកើនលើស១ម៉ឺននាក់! 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានកំពុងផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយសម្រួល​ និងជាប្រភពទុនដែលធ្វើឱ្យជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាងមុន​ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលើសពី 10,000 នាក់។ ទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលពួកយើងបានធ្វើ​ កំពុងធ្វើ និងបន្តធ្វើ​ឱ្យបានកាន់តែល្អឡើងក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។