ព័ត៌មាន

04 July 2024

ការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មី (NEW LOGO) ជាផ្លូវការរបស់គ្រឹះស្ថាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់អតិថិជន ដៃគូសហការ និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ គ្រឹះស្ថាន យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មី (NEW LOGO) ដើម្បីស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់គ្រឹះស្ថាន ក្នុងការផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ដល់អតិថិជន។

ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មជាផ្លូវការពីNBCសម្រាប់សាខាថ្មីចំនួន០៤

អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ជម្រា មក នាយក-នាយិកា គ្រប់នាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ នាយកសាខា គ្រប់សាខា កម្មវត្ថុ៖ ជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មផ្លូវការ ជូនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។ យោង៖ លិខិតរបស់ធនាគារជាតិលេខ ធ៧-០២៣-៩៤៨ ធ ត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣។

ការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មី (NEW LOGO) ជាផ្លូវការរបស់គ្រឹះស្ថាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់អតិថិជន ដៃគូសហការ និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ គ្រឹះស្ថាន យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មី (NEW LOGO) ដើម្បីស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់គ្រឹះស្ថាន ក្នុងការផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ដល់អតិថិជន។

ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មជាផ្លូវការពីNBCសម្រាប់សាខាថ្មីចំនួន០៤

អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ជម្រា មក នាយក-នាយិកា គ្រប់នាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ នាយកសាខា គ្រប់សាខា កម្មវត្ថុ៖ ជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មផ្លូវការ ជូនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។ យោង៖ លិខិតរបស់ធនាគារជាតិលេខ ធ៧-០២៣-៩៤៨ ធ ត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣។