I. គោលបំណង
គោលការណ៍ស្តីពីការការពារអតិថិជន ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី៖
o    ជាបទដ្ឋានអនុវត្តដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជូនអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព វិជ្ជាជីវៈ គុណធ៌ម សុជីវធ៌ម និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។
o    ចូលរួមទប់ស្កាត់ និងការពារ ការលួចគៃបន្លំ ការគៃបំបាត់ ការឆបោកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជន ។
o    ចូលរួមអភិវឌ្ឈន៍វិស័យឥណទាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យមានការរីកចម្រើន និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
o    យោងលើភាពចាំបាច់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។
II. ការការពារអតិថិជន
1.    ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងការចែកចាយ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី យកចិត្តទុកដាក់លើចំណែកទីផ្សារដែលអតិថិជនមានប្រាក់ចំណូលតិចតួច (The Poor Segment) ក្នុងសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជា និងអភិវឌ្ឍន៍នូវផលិតផលថ្មីៗ ដើម្បីឆ្លើយតបស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់គ្រឹះស្ថាន និងសង្គម ។ នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផលិតផលឥណទានដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជនផងដែរ ។ គ្រឹះស្ថាននឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនគោលដៅអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងនោះដែលចង់បានពីគ្រឹះស្ថាន ហើយតាមរយៈនេះ គ្រឹះស្ថាន អាចរៀបចំបង្កើតផលិតផល ឬកំណត់លក្ខខណ្ឌឥណទានដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ។
2.    ការពារការជំពាក់បំណុលគេច្រើន
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី យកចិត្តទុកដាក់ និងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការសិក្សាឥណទានដើម្បីកំណត់ថាអតិថិជនមានលទ្ធភាពសងគ្រប់គ្រាន់ ហើយមិនព្យាយាមអន្ទងអតិថិជនឲ្យចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលដែលមិនបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដល់អតិថិជនឡើយ ដែលអាចនាំឲ្យអតិថិជនជួបការលំបាកនាពេលអនាគត។ គ្រឹះស្ថានបានទប់ស្កាត់ក្នុងការផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដែលជំពាក់បំណុលគេច្រើន (Over-Indebtedness) តាមរយៈ៖ ៖
- ការសិក្សាវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (មិនបំប៉ោងចំណូល មិនបន្ថយចំណាយ មិនលាក់បាំងព័ត៌មាន...)
- ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានជាមួយ CBC
- សាកសួរព័ត៌មានអតិថិជនបន្ថែមជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធ ឬអ្នកជិតខាង
- រាយការណ៍ព័ត៌មានឥណទានអតិថិជនទៅ CBC។
3.    តម្លាភាព
តម្លាភាពក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ត្រូវបានអនុវត្តចាប់ផ្តើមពីអតិថិជនដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះស្នើសុំឥណទាន រហូតដល់ការសងត្រលប់មកវិញចប់សព្វគ្រប់ ។ ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាឥណទានត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិន និងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងទំហំឥណទាន កម្រៃសេវា រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម (គ្មានកម្រៃជើងសារ គ្មានអំពើពុករលួយ និងគ្មានការសូកប៉ាន់....) ។
គ្រប់ទំហំឥណទាន កម្រៃសេវា រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ នៃផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់គ្រឹះស្ថានដែលបានយល់ព្រមជាមួយអតិថិជន គឺគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមរវាងភាគីអតិថិជន និងគ្រឹះស្ថាន។ គ្រឹះស្ថាននឹងផ្តល់ព័ត៌មានទាន់សម័យគ្រប់ពេលវេលាជូនដល់អតិថិជន អំពីការកែប្រែនូវកម្រៃសេវា រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម។
4.    ការកំណត់តម្លៃសមស្រប
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវបានកំណត់តាមអត្រាការប្រាក់លើទីផ្សារជាគោល រួមទាំងហានិភ័យផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនអាចទទួលយកបាន។ ថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ   ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការពិភាក្សា ការកែប្រែ និងការកំណត់តម្លៃគ្រប់ផលិតផល និងសេវាកម្ម ទាំងអស់ អនុលោមតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។
5.    ភាពស្មោះត្រង់  និងការគោរពអតិថិជន
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ឲ្យតម្លៃអតិថិជនជាអាទិភាព និងផ្តោតលើការបម្រើសេវាជូនអតិថិជនគ្រប់ពេលវេលា។ ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាឥណទានបង្កើតនូវការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងឲ្យតម្លៃអតិថិជនស្មើៗគ្នា ដោយគ្មានការរើសអើង ឬស៊ីសំណូក/ពុករលួយ ក្នុងអំឡុងពេលលក់ឥណទាន និងប្រមូលបំណុលមកវិញ។ ការបង្កជំលោះ និងប្រើពាក្យសំដីអសីលធម៌ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត ជាពិសេសចំពោះបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជន។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែមានវិន័យល្អ ហើយគោរពអតិថិជន ទោះស្ថិតនៅកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។
6.    ការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន
ទិន្នន័យអតិថិជនត្រូវគោរព និងលាក់ការសម្ងាត់ ហើយបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតបង្ហាញទិន្នន័យ    អតិថិជនទៅអ្នកដទៃឡើយ។ បុគ្គលិកដែលបានផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យអតិថិជនទៅអ្នកដទៃ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ច និងត្រូវបានចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់ ដែលអាចមានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ឬផ្តន្ទាទោសក្រោមកិច្ចសន្យាការងាររួម និងក្រោមច្បាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ទិន្នន័យទាំងអស់នេះ និងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសពីការចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន ដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអតិថិជន។
7.    យន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយការត្អូញត្អែររបស់អតិថិជន
សំណើ ការត្អូញត្អែរ ឬបញ្ហារបស់អតិថិជនលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន គឺមានតម្លៃយ៉ាងសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ពីចំណុចវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃផលិតផល និងសេវាកម្ម។ គ្រឹះស្ថានទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាដែលទទួលបានផ្ទាល់ពីអតិថិជន និង/ឬបុគ្គលតំណាងអតិថិជនទាំងផ្ទាល់មាត់ និង/ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ រួមទាំងបណ្តឹងអតិថិជនដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទទួលបាន រួចបញ្ជូនបន្តមកគ្រឹះស្ថាន។ គ្រឹះស្ថានបានបង្កើតនូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តីអំពីការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជនសម្រាប់អនុវត្តក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថាន ដើម្បីធានាឲ្យការដោះស្រាយការត្អូញត្អែររបស់អតិថិជនប្រកបដោយតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាព។