សកម្មភាពនៃការចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ" របស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីនៅវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ដ អេស៊ីលីដា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆាំ២០២១។