កិច្ចប្រជំុបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ 2019 និងទទួលយកផែនការថ្មីឆ្នាំ 2020 នៃ ក្រុមហ៊ុន លក្ស្មីប្រាមយ៍ អ៊ិនវេសមិន ខូលអិលធីឌី, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី និងក្រុមហ៊ុន ១២១ សបភី ឯ.ក ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០