សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូម​ទាក់ទង​មក ៖ ផ្នែក​ជ្រើស​រើស និង​រៀបចំ​ធនធាន​មនុស្ស នៃ​នាយកដ្ឋាន​ធន​ធាន​មនុស្ស

  • ទីតាំងការិយាល័យ៖ អគារអិលអេសអាយ, មហាវិថី មិត្តភាព ភ្នំពេញ ហាណូយ (១០១៩), ភូមិរោងចក្រ សង្កាត់គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  • លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៧០ ២០៨ ០៧០ / ០៧០ ៤៣០ ៧០៦
  • អ៊ីម៉ែល៖ hr@bamboomfi.com