យើងតែងតែស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានទេពកោសល្យ ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងមហិច្ឆតា ដើម្បីចូលរួមជាមួយយើង។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន ទោះបីជាមុខតំណែងដែលអ្នកចង់បានមិនត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងការក្នុងការស្វែងរកបច្ចុប្បន្នរបស់យើងក៏ដោយ។ ប្រសិនបើយើងគិតថាលក្ខណៈសម្បត្តិ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកត្រូវគ្នានឹងអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរក យើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗ។ បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកជាមួយរូបថត និង Cover Letter ថ្មីៗបំផុត។