ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលឬដៃគូអាជីវកម្មដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនមេរបស់ MFI ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញផលិតផលដើម្បីលក់ឱ្យអតិថិជនដោយមានប្រាក់កម្ចី។


ការរចនាផលិតផល
o    ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារឬរៀល
o    ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ៣០,០០០.០០ ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែមិនលើសពីតម្លៃផលិតផលសរុបដែលត្រូវទិញនិងសមត្ថភាពសងអតិថិជនទេ។
o    រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ៦០ ខែ។
o    អត្រាការប្រាក់៖ យ៉ាងហោចណាស់ ១៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ។
o    ប្រភេទសំណង៖ ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែនិងការទូទាត់ប្រាក់ដើមនៅចុងបញ្ចប់នៃកាលវិភាគ។
o    វត្ថុបញ្ចាំ៖ រាល់ផលិតផលដែលត្រូវទិញដោយប្រាក់កម្ចី។
 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចី
o    បុគ្គលស្របច្បាប់មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ។
o    មានអាជីវកម្មជាក់លាក់ស្របច្បាប់។
o    មានអាស័យដ្ឋានជាក់លាក់ឬនិវាសនជន។
o    អាចតម្រូវឱ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម។
o    មានកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនមេ
o    មានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេល។
o    មានចរិតល្អនិងឆន្ទៈសងប្រាក់កម្ចី។
o    មានទ្រព្យបញ្ចាំដូចជាដីផ្ទះនិងអាគារ។
o    មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយ។
o    មានអ្នករួមខ្ចីឬអ្នកធានា