កិច្ចប្រជុំថ្នាក់គ្រប់គ្រង នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងទាំងអស់​ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងល្អ​ និង​សូមជូនពរអោយ​​ថ្នាក់គ្រប់គ្រងទាំងអស់​ មានសុខភាពល្អ​ និងបន្តការដឹកនាំពួកយើងឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាព។