ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យអ្នកលក់រាយតូចៗ និងបុគ្គលដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ និងមានទ្រព្យបញ្ចាំជាទ្រព្យដែលអាចចល័តបានដើម្បីទិញរបស់របរចាំបាច់ឬរបស់ប្រើប្រាស់ និងចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លី។


ផលិតផលនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពីរប្រភេទស្របតាមគោលបំណងរបស់អតិថិជនដូចជាត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញម៉ូតូ និងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដូចខាងក្រោម៖
សម្រាប់អតិថិជនត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញម៉ូតូ
ការរចនាផលិតផល
o    ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារ
o    ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ២៥០០ ដុល្លារប៉ុន្តែមិនលើសពី ៩០ ភាគរយនៃតម្លៃម៉ូតូដែលត្រូវទិញ និងមិនលើសពីសមត្ថភាពសងរបស់អតិថិជន។
o    អត្រាការប្រាក់ ៖ ប្រហែល ១,២៥% - ១,៥០% ក្នុងមួយខែ
o    រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ៣៦ ខែ
o    ប្រភេទសំណង៖ សំណងប្រចាំខែ
o    វត្ថុបញ្ចាំ៖ ប័ណ្ណចុះបញ្ជីម៉ូតូរបស់ម៉ូតូដែលត្រូវទិញឬម៉ូតូឬផ្ទះផ្សេងៗដីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិហាង។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
o    បុគ្គលស្របច្បាប់មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ។
o    មានមុខជំនួញឬការងារជាក់លាក់។
o    មានអាស័យដ្ឋានឬមានទីលំនៅប្រហែល ៤០ គីឡូម៉ែត្រពីការិយាល័យ។
o    អាសយដ្ឋានបណ្តោះអាសន្នឬអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកធានាត្រូវបានពិចារណាផងដែរ។
o    មានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេល។
o    មានចរិតល្អ និងឆន្ទៈសងប្រាក់កម្ចី។
o    មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយ។
o    មានអ្នកខ្ចីឬអ្នកធានា។


សម្រាប់អតិថិជនត្រូវការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត
ការរចនាផលិតផល
o    ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារឬរៀល
o    ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ៣,០០០,០០ ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែមិនលើសពី ៨០ ភាគរយនៃតម្លៃទីផ្សារវត្ថុបញ្ចាំនិងមិនលើសពីសមត្ថភាពនៃការសងប្រាក់របស់អតិថិជន។
o    អត្រាការប្រាក់៖ ១,២៥% - ១,៥០% ក្នុងមួយខែ
o    រយៈពេលខ្ចី៖ រហូតដល់ ២៤ ខែ
o    ប្រភេទសំណង៖ សំណងប្រចាំខែ
o    វត្ថុបញ្ចាំ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដូចជាប័ណ្ណចុះបញ្ជីម៉ូតូឬផ្ទះដីធ្លីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិហាង។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជនក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
o    បុគ្គលស្របច្បាប់មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ
o    មានមុខជំនួញឬការងារជាក់លាក់។
o    មានអាស័យដ្ឋានឬមានទីលំនៅប្រហែល ៤០ គីឡូម៉ែត្រពីការិយាល័យ។
o    មានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេល។
o    មានចរិតល្អ និងឆន្ទៈសងប្រាក់កម្ចី។
o    មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយ។
o    មានអ្នកខ្ចីឬអ្នកធានា។