ចក្ខុវិស័យ


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នឹងធ្វើអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួនមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរនាពេលអនាគត នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា តាមរយៈការចូលរួមផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ។បេសកកម្ម


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានកំណត់រួចជាស្រេចនូវគោលដៅ ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មល្អបំផុតលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ហើយជាពិសេស នឹងផ្ដល់នៅប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរជូនអតិថិជនគ្រប់រូប។