ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៥។  ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានគោលបំណងដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៨ មានសរុប ១៥សាខា។
ប៊ែមប៊ូ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ ។

បច្ចុប្បន្ន ប៊ែមប៊ូ ផ្តល់ជូនសេវាកម្មបឋមរបស់ខ្លួនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។
យើងផ្តោតលើផលិតភាពរបស់អតិថិជនដើម្បីជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេដែលមិនយូរប៉ុន្មានទេដោយសារតែលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូច និងមធ្យម។
យើងសម្រេចបានវាដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនៃការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជនតាមរយៈវិន័យនៃភាពស៊ីចង្វាក់ និងចេតនាដើម្បីសម្រេចបានទាំងគោលដៅរយៈពេលខ្លី និងវែង។

ផលិតផលដែលយើងផ្តល់ជូននឹងជួយឱ្យអតិថិជនរបស់យើងអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេ និងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរមានការរីកចម្រើន និងមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់នៃស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងជីវិត។