ដើមទុនដែលបានបង់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួន 2,500,000 ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានតម្លៃក្នុងមួយភាគហ៊ុនស្មើនឹង ១០០ដុល្លារអាមេរិក និងមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖