ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់គ្រប់គ្រង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

ក្រោអធិបតីភាព លោកអគ្គនាយក កែវ សុខា និងលោកអគ្គនាយករង អឿន ស៊ីឡែន 

ព្រមទាំងមានការចូលរួមរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់នាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ និងសាខា​ ក្នុងគោលបំណងដេីម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំ​ និងពិភាក្សា​ ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍​ ព្រមទាំងការជំរុញឲ្យការងាររឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀត​។

ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានកិត្តិយសពី​ លោកគ្រូ នឹម ឈុន្នី ដែលបានចូលរួមចែករំលែកបន្ថែមនូវចំណេះដឹងផ្នែកទន់​ អំពី​ "ការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកស្មារតី​ ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ" ផងដែរ។