ស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា យើងសូមប្រកាសជាសាធារណៈជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងអោយបានជ្រាបថា គ្រឹះស្ថានរបស់យើងជាគ្រឺះស្ថានឯកជន មិនមែនជាគ្រឺះស្ថានរបស់រដ្ជនោះទេ។