នៅការិយាល័យកណ្តាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ស្
ការថ្លែងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធី
ថតរូបអនុស្សាវរីយ័បិទវគ្គ
សកម្មភាពបង្រៀន
អាហារថ្ងៃត្រង់
អាហារពេលព្រឹក
សកម្មភាពទៅដល់វត្តចាស់
រៀបចំចេញដំណើរ

Featured Video